Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

15 февруари 2007 година

Дела F‑142/06 и F‑142/06 AJ

Francesco Bligny

срещу

Комисия на Европейските общности

„Длъжностни лица — Общ конкурс — Условия за допускане — Отказ да се извърши проверка на писмената работа — Непълни документи за кандидатстване — Доказателство за гражданство — Правна помощ“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Bligny иска по-конкретно отмяна на решенията на комисията по конкурс EPSO/AD/26/05 от 23 ноември и 7 декември 2006 г., с които се отказва проверка на писмената му работа поради това, че към формуляра си за кандидатстване не е приложил никакъв документ, удостоверяващ гражданството му. На основание член 94 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, приложим mutatis mutandis към Съда на публичната служба съгласно член 3, параграф 4 от Решение 2004/752/ЕО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 г. за създаване на Съда на публичната служба (ОВ L 333, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 142) до влизането в сила на неговия Процедурен правилник, г‑н Bligny подава и молба за правна помощ по дела F‑142/06 и F‑142/06 R

Решение: Отхвърля жалбата като явно неоснователна. Отхвърля молбата за правна помощ. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Конкурс — Условия за допускане — Определяне с обявлението за конкурса

(членове 2 и 5 от приложение ІІІ към Правилника за длъжностните лица)

Конкурсната комисия е обвързана от текста на обявлението за конкурса. Ето защо е явно неоснователно искането за отмяна на нейното решение да изключи кандидат, който в предвидения срок не е представил документ, удостоверяващ гражданството му, въпреки съдържащото се в текста на обявлението за конкурса ясно изискване за прилагането на такова доказателство към формуляра за кандидатстване, при неизпълнението на което кандидатурата се счита за недействителна. Този извод не може да бъде опроверган с довода, който не се основава на никаква правна разпоредба, че администрацията е трябвало да предостави на кандидатите всички необходими сведения чрез тяхното електронно досие за кандидатстване, без да е било необходимо те да правят справки в обявлението за конкурса, тъй като кандидатите, така както и комисията, са обвързани от посоченото обявление за конкурса.

(вж. точки 26—31 и 33)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 3 април 2001 г., Zaur-Gora и Dubigh/Комисия, T‑95/00 и T‑96/00, Recueil FP, стр. I‑A‑79 и II‑379, точка 47; 13 март 2002 г., Bal/Комисия, T‑139/00, Recueil FP, стр. I‑A‑33 и II‑139, точка 35

Съд на публичната служба — 11 юли 2006 г., Tas/Комисия, F‑12/05, Recueil FP, стр. I‑A‑1‑79 и II‑A‑1‑285, точка 43