Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

PERSONALERETTENS KENDELSE (Anden Afdeling)

15. februar 2007

Sagerne F-142/06 og F-142/06 AJ

Francesco Bligny

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Tjenestemænd – generel udvælgelsesprøve – adgangsbetingelser – afgørelse om ikke at bedømme den skriftlige prøve – ufuldstændig ansøgning – bevis for unionsborgerskab – retshjælp«

Angående: Sag anlagt af Francesco Bligny i medfør af artikel 236 EF og artikel 152 EA med påstand dels om annullation af afgørelserne truffet af udvælgelseskomitéen ved udvælgelsesprøve EPSO/AD/26/05 den 23. november og 7. december 2006 om at afslå at bedømme sagsøgerens skriftlige prøve med den begrundelse, at han ikke havde vedlagt nogen dokumentation i ansøgningen for, at han er unionsborger. Endvidere har sagsøgeren indgivet ansøgning om retshjælp i sagerne F-142/06 og F-142/06 R i medfør af artikel 94 i procesreglementet ved Retten i Første Instans, som finder tilsvarende anvendelse ved Personaleretten i henhold til artikel 3, stk. 4, i Rådets afgørelse 2004/752/EF, Euratom af 2. november 2004 om oprettelse af en ret for EU-personalesager (EFT L 333, s. 7), indtil Personalerettens eget procesreglement træder i kraft.

Udfald: Frifindelse, idet påstanden er åbenbart ugrundet. Ansøgningen om retshjælp afslås. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – adgangsbetingelser – fastsat i meddelelsen om udvælgelsesprøve

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 2 og 5)

Udvælgelseskomitéen er bundet af ordlyden i meddelelsen om udvælgelsesprøven. En påstand om annullation af udvælgelseskomitéens afgørelse om at udelukke en ansøger, som ikke inden den fastsatte frist har fremlagt dokumentation for, at han er unionsborger – skønt det ifølge den klare ordlyd af meddelelsen om udvælgelsesprøven er en nødvendig betingelse, at sådan dokumentation vedlægges ansøgningen, idet denne i modsat fald er ugyldig – er derfor åbenbart ugrundet. Denne konklusion ændres ikke af argumentet om, at administrationen var forpligtet til at give ansøgeren alle de nødvendige oplysninger gennem deres elektroniske ansøgningsakter – hvilket argument ikke har støtte i nogen retsakt – og at det derfor ikke var nødvendigt, at ansøgerne gjorde sig bekendt med meddelelsen om udvælgelsesprøven, da ansøgerne ligesom udvælgelseskomitéen er bundet af meddelelsen om udvælgelsesprøven.

(jf. præmis 26-31 og 33)

Henvisning til:

Retten, 3. april 2001, forenede sager T-95/00 og T-96/00, Zaur-Gora og Dubigh mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 79, og II, s. 379, præmis 47; 13. marts 2002, sag T-139/00, Bal mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 33, og II, s. 139, præmis 35.

Personaleretten, 11. juli 2006, sag F-12/05, Tas mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 79, og II-A-1, s. 285, præmis 43.