Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

15. veebruar 2007

Liidetud kohtuasjad F‑142/06 ja F‑142/06 AJ

Francesco Bligny

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Ametnikud – Avalik konkurss – Vastuvõtutingimused – Kirjaliku katse parandamata jätmine – Puudulik taotlus – Kodakondsuse tõend – Tasuta õigusabi

Ese:      Hagi, mille esitas EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel F. Bligny ja mille ese on nõue tühistada konkursi EPSO/AD/26/05 komisjoni 23. novembri ja 7. detsembri 2006. aasta otsused, millega keelduti tema kirjaliku katse parandamisest põhjendusel, et tema taotlusele ei olnud lisatud ühtegi tõendit kodakondsuse kohta. Lisaks esitas F. Bligny Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 94 alusel, mida kohaldatakse 2. novembri 2004. aasta otsuse 2004/752/EÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Liidu avaliku teenistuse kohus (ELT L 333, lk 7) artikli 3 lõike 4 kohaselt mutatis mutandis Avaliku Teenituse Kohtu suhtes kuni viimase kodukorra jõustumiseni, tasuta õigusabi taotluse kohtuasjade F‑142/06 ja F‑142/06 R suhtes.

Otsus: Jätta hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta tasuta õigusabi taotlus rahuldamata. Pooled kannavad ise kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Konkurss – Vastuvõtutingimused – Konkursiteates kindlaksmääramine

(Personalieeskirjad, III lisa artiklid 2 ja 5)

Konkursikomisjon on seotud konkursiteate tekstiga. Seega on ilmselgelt põhjendamatu nõue tühistada konkursikomisjoni otsus, millega kõrvaldati kandidaat, kes ei esitanud määratud tähtaja jooksul tõendit kodakondsuse kohta ja seda vaatamata sellele, et konkursiteates oli selgelt märgitud, et see tuleb esitada, sest muidu on taotlus kehtetu. Seda järeldust ei sea kahtluse alla argument, mis ei põhine ühelgi õigusaktil ja mille kohaselt peab administratsioon esitama kandidaatidele kogu teabe elektroonilise toimiku kaudu, ilma et nad peaksid tutvuma konkursiteatega, kuna nii nagu konkursikomisjongi, on kandidaadid seotud nimetatud konkursiteatega.

(vt punktid 26–31 ja 33)

Viited:

3. aprill 2001, liidetud kohtuasjad T‑95/00 ja T‑96/00: Zaur-Gora ja Dubigh vs. komisjon (EKL AT 2001, lk I‑A‑79 ja II‑379, punkt 47), ja 13. märts 2002, kohtuasi T‑139/00: Bal vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑33 ja II‑139, punkt 35).

11. juuli 2006, kohtuasi F‑12/05: Tas vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑79 ja II‑A‑1‑285, punkt 43).