Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (druga izba)

z dnia 15 lutego 2007 r.

Sprawy połączone F‑142/06 i F‑142/06 AJ

Francesco Bligny

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Urzędnicy – Konkurs otwarty – Warunki dopuszczenia– Niedopuszczenie do sprawdzenia egzaminu pisemnego – Niepełne zgłoszenie – Dokument potwierdzający obywatelstwo – Pomoc w zakresie kosztów postępowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EA, w której F. Bligny wnosi w szczególności o stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej EPSO/AD/26/05 z dnia 23 listopada i z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie odmowy sprawdzenia jego egzaminu pisemnego ze względu na to, że do jego zgłoszenia nie dołączono żadnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo. Ponadto F. Bligny wniósł, na podstawie art. 94 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, mającego odpowiednio zastosowanie do Sądu na mocy art. 3 ust. 4 decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 333, s. 7) do chwili wejścia w życie regulaminu Sądu, wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania w odniesieniu do spraw F‑142/06 i F‑142/06 R.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna. Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania zostaje odrzucony. Każda ze stron ponosi własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Konkurs – Warunki dopuszczenia – Ustalenie w ogłoszeniu o konkursie

(regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 2 i 5)

Komisja konkursowa jest związana treścią ogłoszenia o konkursie. W związku z tym oczywiście bezzasadny jest wniosek o stwierdzenie nieważności jej decyzji o wykluczeniu kandydata, który nie przedstawił w wymaganym terminie dokumentu potwierdzającego jego obywatelstwo, mimo jasnego brzmienia ogłoszenia o konkursie w kwestii konieczności dołączenia tego dokumentu do zgłoszenia, pod groźbą nieważności. Wniosku tego nie podważa argument, niemający żadnej podstawy w akcie prawnym, iż administracja powinna była podać kandydatom wszelkie niezbędne informacje w elektronicznej dokumentacji dotyczącej ich zgłoszenia, tak by nie musieli zapoznawać się z ogłoszeniem o konkursie, ponieważ dla kandydatów, podobnie jak i dla komisji konkursowej, wiążące jest owo ogłoszenie o konkursie.

(por. pkt 26–31 i 33)

Odesłanie:

wyroki Sądu Pierwszej Instancji: z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawach połączonych T‑95/00 i T‑96/00 Zaur-Gora i Dubigh przeciwko Komisji, RecFP s. I‑A‑79 i II‑379, pkt 47; z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie T‑139/00 Bal przeciwko Komisji, RecFP s. I‑A‑33 i II‑139, pkt 35

wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie F‑12/05 Tas przeciwko Komisji, Zb.Orz. SP s. I‑A‑1‑79 i II‑A‑1‑285, pkt 43