Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

1 февруари 2007 година

Дело F‑140/06 AJ

Bruno Sibilli

срещу

Комисия на Европейските общности

„Правна помощ“

Предмет: Молба, подадена от г‑н M. Sibilli, с която същият иска да му бъде предоставена правна помощ на основание член 94 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, приложим mutatis mutandis към Съда на публичната служба съгласно член 3, параграф 4 от Решение 2004/752/ЕО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 година за създаване на Съда на публичната служба (ОВ L 333, стр. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 142) до влизането в сила на неговия Процедурен правилник

Решение: Отхвърля молбата за правна помощ.

Резюме

Производство — Молба за безплатна правна помощ — Условия за предоставяне

(член 94, параграф 3 и член 96, параграф 1 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд; член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 на Съвета)