Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 1 lutego 2007 r.

Sprawa F‑140/06 AJ

Bruno Sibilli

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Pomoc w zakresie kosztów postępowania

Przedmiot: Wniosek, w którym B. Sibilli wnosi o przyznanie mu pomocy w zakresie kosztów postępowania na podstawie art. 94 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, który zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 333, s. 7), znajduje zastosowanie odpowiednio do Sądu do spraw Służby Publicznej do czasu wejścia w życie regulaminu tego Sądu.

Orzeczenie: Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania zostaje oddalony.

Streszczenie

Postępowanie – Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania – Warunki przyznania

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 94 § 3,art.96 § 1; decyzjaRady 2004/752, art. 3 ust. 4)