Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 юли 2010 г. - Kurrer/Комисия

(Дело F-139/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Временни служители, назначени като длъжностни лица - Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник - Преходни правила за класиране в степен при назначаването - Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила - Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от Приложение XIII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: B. Driessen и M. Simm)

Предмет

Отмяна на решение на Комисията, в сила от 1 април 2006 г., с което жалбоподателят, временен служител със степен А7 (повишен в степен А*8) и успешно издържал общ конкурс COM/A/3/03, е бил назначен, в съответствие с разпоредбите от приложение XIII към Правилника, като длъжностно лице със степен A*6, стъпка 2 и то без да бъдат запазени точките, съставляващи неговия натрупан актив в качеството на временен служител

Диспозитив

Жалбата се отхвърля.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 20, 27.1.2007 г., стр. 39.