Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 lipca 2010 r. -Kurrer przeciwko Komisji

(Sprawa F-139/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Powołanie - Członkowie personelu tymczasowego powołani na urzędników - Kandydaci wpisani na listę rezerwy przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego - Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy przy zatrudnieniu - Zaszeregowanie do grupy na podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów - Artykuł 5 ust. 4 i art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Eurpejskiej (przedstawiciele: B. Driessen i M. Simm, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2006 r., na mocy której skarżący, członek personelu tymczasowego zaszeregowany do grupy A7 (obecnie A*8) i laureat konkursu otwartego COM/A/3/03, został powołany na urzędnika z zaszeregowaniem A*6, stopień 2 na podstawie przepisów załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, bez zachowania punktów stanowiących jego dorobek punktowy zgromadzony w trakcie pracy w charakterze członka personelu tymczasowego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokryje własne koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 20 z 27.1.2007, s. 39.