Language of document :

22. juulil 2020 esitatud hagi – Industria de Diseño Textil versus EUIPO – Ffauf Italia (ZARA)

(kohtuasi T-467/20)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Industria de Diseño Textil; SA (Artexio, Hispaania) (esindajad: advokaadid G. Marín Raigal ja E. Armero Lavie)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Itaalia)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „ZARA“ – registreerimistaotlus nr 89 29952

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 8. mai 2020. aasta otsus asjas R 2040/2019-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles sellega rahuldati vastulause seoses kaupade ja teenuistega klassides 29, 30, 35 ja 43, ning lükata tagasi väide, et kõigi vaidlusaluste kaupade ja teenuste puhul esineb segiajamise tõenäosus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses;

mõista käesoleva apellatsioonmenetluse kulud välja EUIPO-lt ja vastavalt asjaoludele menetlusse astujalt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli  47 lõigete 2 ja 3 ning komisjoni rakendusmääruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 22 lõigete 3 ja 4 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

____________