Language of document :

Prasība, kas celta 2020. gada 22. jūlijā – Industria de Diseño Textil/EUIPO – Ffauf Italia (“ZARA”)

(Lieta T-467/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Industria de Diseño Textil; SA (Arteixo, Spānija) (pārstāvji: G. Marín Raigal un E. Armero Lavie, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Itālija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ZARA” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 89 29952

Informācija par procesu EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2020. gada 8. maija lēmums lietā R 2040/2019-4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to ir apmierināts iebildums attiecībā uz 29., 30., 35. un 43. klasē ietilpstošajām precēm un pakalpojumiem un noraidīt sajaukšanas iespējas pastāvēšanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē attiecībā uz visām apstrīdētajām precēm un pakalpojumiem;

piespriest EUIPO un attiecīgajā gadījumā otrajai procesa EUIPO dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo prasību.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 47. panta 2. un 3. punkta un Komisijas īstenošanas regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. punkta un 4. punkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

____________