Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 22. decembrī - Allen un citi/Komisija

(lieta F-103/09)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: John Allen, Oksforda (Apvienotā Karaliste) un citi (pārstāvji - P. Lasok, I. Hutton, B. Lask, Barristers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lūgums atlīdzināt zaudējumus un atcelt lēmumu, ar kuru tika atteikts atlīdzināt zaudējumus par kaitējumu, kas tika nodarīts katram prasītājam sakarā ar to, ka neviens no viņiem netika pieņemts darbā kā Kopienu pagaidu darbinieks laikā, kad viņi strādāja kopuzņēmumā JET

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2009. gada 25. septembra lēmumu;

konstatēt, ka prasītājiem bija tiesības tikt uzskatītiem un viņi bija jāuzskata par "pārējiem darbiniekiem" un/vai kā tādi jāpieņem darbā saskaņā ar JET sākotnējo dibināšanas statūtu 8. pantu;

konstatēt, ka Komisijas attieksme pret prasītājiem bija diskriminējoša bez jebkāda objektīva pamatojuma laikā, kad viņi strādāja JET projektā, attiecībā uz viņu atalgojumu, tiesībām uz pensiju un saistītiem pabalstiem, kā arī attiecībā uz turpmākas nodarbinātības garantijām;

noteikt Komisijai izmaksāt prasītājiem kompensāciju par zaudēto atalgojumu, pensiju un saistītiem pabalstiem un privilēģijām sakarā ar iepriekš minētajiem Kopienu tiesību pārkāpumiem, tai skaitā, nepieciešamības gadījumā izmaksāt arī procentus attiecībā uz šīm summām;

piespriest Komisijas atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, un

saskaņā ar Tiesas Statūtiem un/vai Civildienesta tiesas Reglamentu veikt citus papildu pasākumus un noteikt papildu zaudējumu atlīdzību, ja Civildienesta tiesa to uzskata par nepieciešamu, pamatotu vai taisnīgu.

____________