Language of document :

Talan väckt den 22 december 2009 - Allen m.fl. mot kommissionen

(Mål F-103/09)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: John Allen (Oxford, Förenade kungariket) med flera (ombud: P. Lasok, I. Hutton och B. Lask, Barristers)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Skadeståndstalan och talan om ogiltigförklaring av ett beslut att inte ersätta de skador som var och en av de sökande lidit på grund av att ingen av dem anställdes såsom tillfälligt anställd hos gemenskaperna under den tid de arbetade i samarbetsprojektet JET.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som kommissionen fattade den 25 september 2009,

fastställa att sökandena hade rätt att betraktas, och skulle ha blivit betraktade, som "övrig personal" och/eller borde ha anställts som sådan, i enlighet med artikel 8 i JET:s ursprungliga stadgar,

fastställa att kommissionen utan sakliga skäl diskriminerade sökandena under den tid som de tjänstgjorde i JET-projektet vad gäller deras lön, deras pensionsrättigheter och anknutna förmåner samt vad gäller garantin för en senare anställning,

förplikta kommissionen att ersätta sökandena för utebliven lön och pension, uteblivna ersättningar och förmåner till följd av ovannämnda åsidosättande av gemenskapsrätten, samt vederbörlig ränta på dessa belopp,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, och

i enlighet med domstolens stadga och/eller personaldomstolens rättegångsregler vidta ytterligare åtgärder och döma ut ytterligare skadestånd om personaldomstolen anser detta vara nödvändigt, befogat eller skäligt.

____________