Language of document :

Жалба, подадена на 17 декември 2009 г. - Bennett и др./СХВП

(Дело F-102/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Испания) и други (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар

Предмет на производството

От една страна, отмяна на решенията за прекратяване на договорите на жалбоподателите в приложение на клауза за прекратяване, свързана с успешно представяне на общ конкурс за специалност в областта на интелектуална собственост. От друга страна, поправяне на неимуществена вреда, претърпяна от жалбоподателите.

Искания на жалбоподателя

да се отменят решенията от 12 март 2009 г. за прекратяване на договорите на жалбоподателите;

при необходимост, да се отмени решение от 9 октомври 2009 г., съобщено на същия ден, с което се отхвърлят жалбите, подадени от жалбоподателите на 12 юни 2009 г.;

вследствие на това, да се осъди ответника (i) да заплати като обезщетение на жалбоподателите трудовото възнаграждение за периода от влизането в сила на прекратяването на техните договори до възстановяването им на работа, след отмяната на посочените решения (ii) да възстанови кариерата на всеки един от жалбоподателите, неправомерно прекъсната с решенията за прекратяване на договорите им; а в случай че възстановяването на работа на жалбоподателите е свързано със значителни практически трудности или представлява прекомерна мярка с оглед на положението на трети лица, да се осъди ответника да заплати парично обезщетение по справедливост за незаконосъобразното прекратяване на договорите на жалбоподателите. Това обезщетение следва по-специално да отчита не само загубата на трудово възнаграждение в миналото, но и загубата на сериозна възможност за жалбоподателите да останат на работа в СХВП до навършване на пенсионна възраст - в рамките на договор за напълно неопределен срок - и да се развиват в своята кариера;

при условията на евентуалност, да се отменят решенията за прекратяване на договорите на жалбоподателите, доколкото срокът на предизвестието не е определен при отчитане на всички години трудов стаж в СХВП на всеки един от жалбоподателите;

да се осъди ответника да заплати обезщетение за поправяне на претърпените имуществени и неимуществени вреди, определено ex aequo et bono на 85 000 EUR за всеки един от жалбоподателите.;

да се осъди Служба за хармонизация във вътрешния пазар да заплати съдебните разноски.

____________