Language of document :

Kanne 17.12.2009 - Bennett ym. v. SMHV

(Asia F-102/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Espanja) ynnä muut (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä niiden päätösten kumoaminen, joilla kantajien sopimukset irtisanottiin sellaisen irtisanomislausekkeen nojalla, joka liittyy teollisoikeuksien erikoisalan avoimen kilpailun läpäisemiseen. Toisaalta kantajille aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvaaminen.

Vaatimukset

Kantajien sopimusten irtisanomisesta 12.3.2009 tehdyt päätökset on kumottava

Kantajien 12.6.2009 tekemien valitusten hylkäämisestä 9.10.2009 tehty päätös, joka annettiin tiedoksi samana päivänä, on kumottava siltä osin kuin se on tarpeellista

Tämän seurauksena vastaaja on velvoitettava (i) maksamaan kantajille vahingonkorvauksena palkka siltä ajanjaksolta, joka alkoi heidän sopimustensa irtisanomisesta ja päättyy, kun heidät palautetaan tehtäviinsä päätösten kumoamisen seurauksena ja (ii) palauttamaan ennalleen kantajien urat, jotka keskeytyivät sääntöjenvastaisesti kantajien sopimusten irtisanomista koskevilla päätöksillä; jos kantajien palauttaminen tehtäviinsä aiheuttaa huomattavia käytännön hankaluuksia tai on kohtuuton toimenpide kolmansien tilanteen kannalta, vastaaja on velvoitettava maksamaan kohtuullinen rahallinen korvaus kantajien sopimusten lainvastaisesta irtisanomisesta. Tällaisessa korvauksessa on muun muassa otettava huomioon paitsi aikaisempi tulojen menetys myös kantajien kohtuullinen mahdollisuus pysyä SMHV:n palveluksessa eläkeikään asti toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaisesti ja mahdollisuus urakehitykseen

Toissijaisesti kantajien sopimusten irtisanomista koskevat päätökset on kumottava siltä osin kuin irtisanomisajan kestoa ei vahvistettu jokaisen kantajan SMHV:ssa suorittamien kokonaisten palvelusvuosien mukaan

Vastaaja on velvoitettava maksamaan aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä vahingonkorvausta, jonka kohtuulliseksi määräksi arvioidaan 85 000 euroa jokaista kantajaa varten

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________