Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 24 март 2011 г. - Canga Fano/Съвет

(Дело F-104/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура по повишаване за 2009 г. - Решение за неповишаване - Съпоставяне на заслугите - Явна грешка в преценката - Жалба за отмяна - Иск за обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Diego Canga Fano (Брюксел, Белгия) (представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer и K. Zieleśkiewicz)

Предмет

Отмяна на решението жалбоподателят да не бъде включен в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AD13 на основание на процедурата по повишаване за 2009 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Canga Fano понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 37, 13.2.2010 г., стр. 51.