Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 24. marts 2011 - Canga Fano mod Rådet

(Sag F-104/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - forfremmelsesåret 2009 - afslag på forfremmelse - sammenligning af fortjenester - åbenbart urigtigt skøn - annullationssøgsmål - erstatningssøgsmål)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2009.

Konklusion

1)    Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)    Diego Canga Fano betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 37 af 13.2.2010, s. 51.