Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 24 marca 2011 r. - Canga Fano przeciwko Radzie

(Sprawa F-104/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie awansu w 2009 r. - Decyzja o nieawansowaniu - Porównanie osiągnięć - Oczywisty błąd w ocenie - Skarga o stwierdzenie nieważności - Skarga o odszkodowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Diego Canga Fano (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o niewpisaniu skarżącego na listę osób awansowanych do grupy AD13 w postępowaniu w sprawie awansu w 2009 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

D. Canga Fano pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 37 z 13.2.2010, s. 51.