Language of document :

Žaloba podaná 17. decembra 2009 - Bennett a i./ÚHVT

(vec F-102/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Španielsko) a iní (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

Predmet a opis sporu

Jednak zrušenie rozhodnutí o výpovedi zmlúv žalobcov na základe výpovednej doložky podmienenej úspešnou účasťou vo všeobecnom výberovom konaní pre oblasť duševného vlastníctva a jednak náhrada nemajetkovej ujmy, ktorú utrpeli žalobcovia

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia o výpovedi zmlúv žalobcov z 12. marca 2009,

ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie z 9. októbra 2009, oznámené v ten istý deň, ktorým boli zamietnuté sťažnosti, ktoré podali žalobcovia 12. júna 2009,

následne uložiť žalovanému povinnosť i) zaplatiť z titulu náhrady škody žalobcom mzdu za obdobie od dátumu účinnosti výpovede ich zmlúv do dátumu ich opätovného zaradenia do služobného pomeru v dôsledku zrušenia napadnutých rozhodnutí a ii) obnoviť služobný postup každého zo žalobcov, protiprávne narušený rozhodnutiami o výpovedi ich zmlúv; za predpokladu, že by obnovenie služobného pomeru žalobcov bolo spojené so značnými praktickými problémami alebo ak by sa s ohľadom na situáciu tretích osôb malo javiť ako neprimerané, uložiť žalovanému povinnosť zaplatiť spravodlivú peňažnú kompenzáciu za protiprávnu výpoveď zmlúv žalobcov. Takáto kompenzácia by mala okrem ušlej mzdy v minulosti zohľadňovať aj reálnu možnosť žalobcov zotrvať v službe ÚHVT až do dôchodkového veku na základe úplne časovo neobmedzenej zmluvy a služobne postupovať,

subsidiárne, zrušiť rozhodnutia o výpovedi zmlúv žalobcov v rozsahu, v ktorom stanovená výpovedná lehota nezohľadnila všetky služobné roky každého z nich odpracované na ÚHVT,

zaviazať žalovanú na náhradu škody z titulu majetkovej a nemajetkovej ujmy, stanovenú ex aequo et bono na sumu 85 000 eur pre každého zo žalobcov,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu na náhradu trov konania.

____________