Language of document :

Žaloba podaná dne 21. prosince 2009 - Diego Canga Fano v. Rada

(Věc F-104/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Diego Canga Fano (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodriguez a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AD 13 z titulu hodnoceného roku 2009.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AD 13 z titulu hodnoceného roku 2009;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým se zamítá stížnost žalobce;

uložit orgánu oprávněnému ke jmenování, aby žalobci vyplatil částku určenou ex aequo et bono na 150 000 eur z důvodu náhrady její nemateriální újmy, navýšenou o úroky z prodlení v zákonné výši od data, kdy se stane vymahatelnou, jakož i částku určenou ex aequo et bono na 50 000 eur z důvodu náhrady její profesní újmy, navýšenou o úroky z prodlení v zákonné výši od data, kdy se stane vymahatelnou;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.

____________