Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 26 czerwca 2013 r. – BU przeciwko EMA

(Sprawy połączone F-135/11, F-51/12 i F-110/12)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Akt niekorzystny – Wniosek w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego – Żądanie zmiany kwalifikacji umowy – Rozsądny termin – Zażalenie na oddalenie zażalenia – Artykuł 8 WZIPW – Obowiązek staranności)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BU (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMA) (przedstawiciele: w sprawie F-135/11 początkowo S. Vincenzo, następnie T. Jabłoński i G. Gavrilidou, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Duron; w sprawie F-51/12 T. Jabłoński i G. Gavrilidou, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Duron; a w sprawie F-110/12 T. Jabłoński i N. Rampal Olmedo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Europejskiej Agencji Leków o nieprzedłużeniu zawartej ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiej Agencji Leków o nieprzedłużeniu umowy o pracę z BU, doręczonej pismem z dnia 30 maja 2011 r.

W pozostałym zakresie skarga w sprawie F-135/11 zostaje oddalona.

Skargi w sprawach F-51/12 i F-110/12 zostają odrzucone.

Europejska Agencja Leków pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez BU w sprawach F-135/11 i F-51/12.

BU pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejską Agencję Leków w sprawie F-110/12.

____________

1 Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 24; Dz.U. C 209 z 14.7.2012, s. 14; Dz.U. C 379 z 8.12.2012, s. 34.