Language of document :

Žaloba podaná 19. decembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-136/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, E. Marchal, S. Orlandi, J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia stanovujúceho započítanie v dôchodkovom režime Spoločenstva žalobcových práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 24. mája 2011, ktorým sa zrušuje a nahrádza návrh na prevod práv na dôchodok žalobcu na základe jeho žiadosti podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku, v ktorej bol uvedený nový návrh vypočítaný podľa VVU prijatých 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.