Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2011 r. – ZZ i ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-134/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek o pomoc, złożony przez skarżących na podstawie art. 24 regulaminu pracowniczego w następstwie cofnięcia propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych, zaakceptowanej przez skarżących i po upływie rozsądnego terminu dla skorzystania z możliwości ich przeniesienia

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 marca 2011 r. oddalającej wniosek o pomoc złożony przez skarżących, zmierzający do uzyskania przez nich wszystkich informacji istotnych dla ewentualnego podjęcia decyzji o przeniesieniu ich uprawnień emerytalnych;

zasądzenie od Komisji kwoty 500 EUR za każdy miesiąc opóźnienia w przekazaniu, w stosownej formie, oferty przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących i to od dnia, w którym urząd do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO) postanowił cofnąć propozycję, zaakceptowaną przez skarżących i kasy emerytalne, czy to od dnia 25 stycznia w przypadku pierwszego skarżącego i dnia 5 lutego w przypadku drugiego skarżącego, czy też, przynajmniej, począwszy od oddalenia, w dniu 9 marca 2011 r., złożonego przez nich wniosku o pomoc;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.