Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 13. decembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-133/11)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – P. Goergen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājs, kurš bija iekļauts konkursa EPSO/A/17/04 rezerves sarakstā, par kuru paziņojums tika publicēts pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās, tika klasificēts pakāpē AD6, 2. līmenī, saskaņā ar mazāk labvēlīgiem noteikumiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja klasificēšanu AD6/2 pakāpē/līmenī ar prasītāja iecelšanas par pārbaudāmo 2011. gada 1. aprīlī brīdi;

atzīt, ka, objektīvi izvērtējot prasītāja profesionālo pieredzi un saskaņā ar principiem, kas ir citu paziņojumu par vakanci pamatā, kā arī ņemot vērā principu par atalgojuma atbilstību darba izpildei, prasītājam ir tiesības tikt klasificētam pakāpē AD11/2 vai vismaz citā atbilstošā pakāpē;

runājot par prasītājam nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, piešķirt prasītājam summu – līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par prasītāja klasificēšanu pakāpē, kas atbilst viņa profesionālajai pieredzei un darba stāžam –, kas ietver atšķirību (EUR 3 051,43 mēnesī vai summu, kādu noteiks eksperti) starp summām, kas atbilst prasītāja klasifikācijai saskaņā ar lēmumu par iecelšanu darbā un klasifikācijai, uz kādu prasītājam būtu bijušas tiesības, ieskaitot procentus līdz lēmuma par prasītāja pareizu klasificēšanu pakāpē pieņemšanas brīdim saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi;

izskatīt prasītāja situāciju no tāda aspekta, ka pensija un citas tiesības, kas izriet no prasītāja darba attiecībām ar atbildētāju, tiek aprēķinātas vai pārrēķinātas tādā pašā veidā, kā tas notiktu, ja prasītājs būtu ticis pareizi klasificēts pakāpē – saskaņā ar šo prasību – un piešķirt prasītājam summu EUR 10 000 apmērā par morālo kaitējumu, ieskaitot procentus saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi, no brīža, kad atbildētāja pieņēma prasītāju darbā, vai, pakārtoti, no šīs prasības celšanas brīža, līdz summas pilnīgai samaksai;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.