Language of document :

Žaloba podaná 13. decembra 2011 – ZZ/Komisia

(vec F-133/11)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: P. Goergen, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie zaradiť žalobcu, ktorého meno bolo na rezervnom zozname výberového konania EPSO/A/17/04 uverejneného pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku úradníkov, do platovej triedy AD 6 platového stupňa 2, na základe uplatnenia menej výhodných ustanovení

Návrhy žalobcu

zrušiť zaradenie žalobcu do platovej triedy a platového stupňa AD 6/2 pri jeho menovaní za úradníka v skúšobnej dobe k 1. aprílu 2011,

určiť, že žalobca má, pri objektívnom posúdení jeho odbornej praxe a pri uplatnení zásad, na ktorých boli založené iné výberové konania, ako aj vzhľadom na zásadu odmeny zodpovedajúcej výkonu, nárok na zaradenie do platovej triedy a platového stupňa AD 11/2, minimálne však na iné primerané zaradenie,

priznať žalobcovi až do dňa vydania riadneho rozhodnutia o jeho zaradení do platovej triedy zodpovedajúcej jeho odbornej praxi a odpracovaným rokom, sumu ako náhradu za majetkovú škodu, ktorú utrpel, vo výške celkového rozdielu - vo výške 3 051,43 eur mesačne, alebo vo výške, ktorú stanoví odborný znalec - medzi odmenami, ktoré zodpovedajú jeho zaradeniu uvedenému v rozhodnutí o menovaní, a odmenami, ktoré zodpovedajú zaradeniu, na ktoré by mal nárok, a úroky z omeškania až do dňa, kedy bude vydané rozhodnutie o riadnom zaradení do platovej triedy, vypočítané na základe úrokovej sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou,

priznať žalobcovi nárok na uvedenie do takého postavenia, že aj dôchodkové a iné práva z jeho služobného pomeru so žalovanou budú vypočítané alebo budú vypočítané nanovo tak, ako keby boli vypočítané na základe - v zmysle tohto návrhu - správneho zaradenia žalobcu, priznať žalobcovi sumu vo výške 10 000 eur ako náhradu za utrpenú nemajetkovú ujmu a úroky z omeškania vypočítané na základe úrokovej sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou od dátumu nástupu žalobcu u žalovanej, subsidiárne od dátumu tejto žaloby, až do úplného vyplatenia,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.