Language of document :

Talan väckt den 13 december 2011 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-133/11)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: P. Goergen, Rechtsanwalt)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att placera klaganden, som fanns med i förteckningen över godkända sökande vilken upprättades i samband med uttagningsprov EPSO/A/17/04 och vilken offentliggjordes innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft, i tjänstegrupp AD, lönegrad 6, löneklass 2, varvid mera ofördelaktiga bestämmelser tillämpades.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens placering i tjänstegrupp AD, lönegrad 6, löneklass 2 i samband med att denne provanställdes som tjänsteman med verkan från den 1 april 2011,

slå fast att sökanden objektivt sett borde ha placerats i tjänstegrupp AD lönegrad 11 löneklass 2, eller åtminstone i en annan lämplig grupp, med beaktande av dennes yrkeserfarenhet och de principer som legat till grund vid andra uttagningsprov och principen om betalning efter prestation,

tillerkänna sökanden, fram till den tidpunkt då det i erforderlig ordning fattas beslut om dennes placering i den tjänstegrupp som är lämplig mot bakgrund av sökandens yrkeserfarenhet och tjänstetid, ersättning för materiell skada till ett belopp om 3 051,43 euro i månaden eller det belopp som sakkunniga finner lämpligt, som motsvarar skillnaden mellan det belopp som motsvarar sökandens placering i nuvarande tjänstegrupp och det belopp som motsvarar den tjänstegrupp som sökanden borde ha placerats i, samt ersättning för dröjsmålsränta fram till den tidpunkt då beslut fattas i erforderlig ordning om sökandens placering i tjänstegrupp, på grundval av den räntesats som fastställts av Europeiska centralbanken,

besluta att sökandens pensionsrättigheter och andra liknande rättigheter som följer av dess anställningsförhållande med svaranden beräknas på så sätt att eller räknas om så att de motsvarar en korrekt placering i tjänstegrupp av sökanden, att sökanden tillerkänns ersättning för ideell skada till ett belopp om 10 000 euro, samt att dröjsmålsränta ska utbetalas på grundval av den räntesats som fastställts av Europeiska centralbanken, från den tidpunkt då sökanden påbörjade sin provanställning eller alternativt från tidpunkten för förevarande talan till dess att full betalning sker,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.