Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 август 2016 г. — Cocchi и Falcione/Комисия

(Дело F-134/11)1

(Публична служба – Задължение за съдействие – Член 24 от Правилника за длъжностните лица – Отхвърляне на искането за съдействие – Пенсии – Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица – Искане за прехвърляне на пенсионните права – Отказ от искането за прехвърляне на пенсионните права в хода на производството – Липса на основание за произнасяне по отхвърлянето на искането за съдействие)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppen, Белгия) и Nicola Falcione (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално S. Orlandi, J.-N. Nouis и D. de Abreu Caldas, avocats, впоследствие S. Orlandi, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално D. Martin и J. Baquero Cruz, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, впоследствие G. Gattinara, и накрая G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателите за съдействие на основание член 24 от Правилника вследствие на оттеглянето на прието от жалбоподателите предложение за прехвърляне на пенсионни права и след изтичането на разумен срок за ползване от възможността за прехвърляне на техните пенсионни права.

Диспозитив

Няма основание за произнасяне по дело F-134/11, Cocchi и Falcione/Комисия.

Г-н Giorgio Cocchi, г-н Nicola Falcione и Европейската комисия понасят направените от всеки от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 23.