Language of document : ECLI:EU:F:2016:194

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

2. august 2016

Kohtuasi F‑134/11

Giorgio Cocchi

ja

Nicola Falcione

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Abistamiskohustus – Personalieeskirjade artikkel 24 – Abitaotluse tagasilükkamine – Pensionid – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Pensioniõiguste ülekandmise taotlus – Pensioniõiguste ülekandmise taotlusest loobumine kohtumenetluse käigus – Abitaotluse rahuldamata jätmise kohta otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Giorgio Cocchi ja Nicola Falcione paluvad esiteks tühistada Euroopa Komisjoni 9. märtsi 2011. aasta otsused abitaotluste rahuldamata jätmise kohta, mis ta tegi hagejate esitatud Itaalia pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste Euroopa Liidu pensioniskeemi üle kandmise taotlusi menetledes, ning teiseks mõista komisjonilt hagejate kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus:      Puudub vajadus teha otsus kohtuasjas F‑134/11: Cocchi ja Falcione vs. komisjon. Jätta Giorgio Cocchi, Nicola Falcione ja Euroopa Komisjoni kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Põhjendatud huvi – Hindamine hagi kohtusse saabumisel – Põhjendatud huvi hilisem kadumine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Selleks et otsuse tühistamiseks esitatud ametniku hagi menetlemist saaks jätkata, peab hagejal säilima ka pärast hagi esitamist isiklik huvi vaidlustatud otsuse tühistamise suhtes, selline huvi eeldab, et hagi tulemusel võib hageja saada mingit kasu.

Kui ametnik võtab institutsiooni nõusolekul tagasi taotluse enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmiseks, ei saa pensioniõiguste ülekandmise taotluse raames esitatud abitaotluse tagasilükkamise otsuse tühistav kohtuotsus talle tuua mingit halduslikku kasu, ja seda olenemata küsimusest, kas abitaotlus, mille ametnik on esitanud, et kaitsta ennast oma institutsiooni tegevuse eest, on õiguslikult vastuvõetav.

Niisuguse huvi kadumisel ei ole hagi suhtes enam vaja otsust teha.

(vt punktid 33 ja 34)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtumäärus, 2.12.2013, Pachtitis vs. komisjon, F‑49/12, EU:F:2013:197, punkt 28 ja seal viidatud kohtupraktika.