Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Cottbus (Saksa) on esittänyt 24.12.2020 – RO, jolla on lakisääteinen edustaja, v. Saksan liittotasavalta

(asia C-720/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Cottbus

Pääasian asianosaiset

Kantaja: RO, jolla on lakisääteinen edustaja

Vastaaja: Saksan liittotasavalta, jota edustaa Bundesministerium des Innern, jota edustaa Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Ennakkoratkaisukysymykset

1)    Onko asetuksen (EU) N:o 604/20131 20 artiklan 3 kohtaa sovellettava analogisesti tilanteessa, jossa alaikäinen lapsi ja hänen vanhempansa jättävät kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset samassa jäsenvaltiossa vaikka vanhemmat saavat jo kansainvälistä suojelua toisessa jäsenvaltiossa, kun lapsi on syntynyt vasta siinä jäsenvaltiossa, jossa hän on jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, kun otetaan huomioon se, että unionin oikeudessa halutaan välttää edelleen liikkumista ja että kyseisessä asetuksessa on ilmaistu perheen yhtenäisyyttä koskeva yleinen periaate?

2)    Jos tähän kysymykseen on vastattava myöntävästi, onko alaikäisen lapsen turvapaikkahakemus jätettävä asetuksen (EU) N:o 604/2013 nojalla käsittelemättä ja onko kyseisen asetuksen 26 artiklan nojalla tehtävä siirtopäätös, kun otetaan huomioon se, että alaikäisen lapsen jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä on mahdollisesti vastuussa jäsenvaltio, jossa hänen vanhempansa saavat kansainvälistä suojelua?

3)    Jos edellä olevaan kysymykseen on vastattava myöntävästi, voidaanko asetuksen (EU) N:o 604/2013 20 artiklan 3 kohtaa soveltaa analogisesti myös siltä osin kuin sen toisessa virkkeessä todetaan, että jälkeenpäin syntyneen lapsen osalta ei ole tarpeen aloittaa erillistä menettelyä lapsen vastaanottamiseksi, vaikka tällöin on olemassa vaara siitä, että vastaanottavalla jäsenvaltiolla ei ole tietoa mahdollisesta vastaanottotilanteesta alaikäisen lapsen osalta tai se kieltäytyy hallintokäytäntönsä perusteella soveltamasta analogisesti asetuksen N:o 604/2013 20 artiklan 3 kohtaa, jolloin alaikäisen lapsen osalta on olemassa vaara siitä, että hänestä tulee valtiosta toiseen kiertävä pakolainen – –?

4)    Jos kysymyksiin 2 ja 3 on vastattava kieltävästi, voidaanko sellaisen alaikäisen lapsen osalta, joka on jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jäsenvaltiossa, tehdä tutkimatta jättämistä koskeva päätös direktiivin 2013/32/EU2 33 artiklan 2 kohdan a alakohtaa analogisesti soveltamalla myös silloin, kun lapsi ei tosin itse vaan hänen vanhempansa saavat kansainvälistä suojelua jossakin toisessa jäsenvaltiossa?

____________

1 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 (uudelleenlaadittu) (EUVL 2013, L 180, s. 31).

2 Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU (uudelleenlaadittu) (EUVL 2013, L 180, s. 60).