Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Cottbus (Tyskland) den 24 december 2020 – RO, företrädd enligt lag, mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-720/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Cottbus

Parter i det nationella målet

Klagande: RO, företrädd enligt lag

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland, företrädd genom Bundesministerium des Innern (Federala inrikesministeriet, Tyskland), som i sin tur företräds av Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (ordföranden för den federala myndigheten för migration och flyktingar, Tyskland)

Tolkningsfrågor

Ska artikel 20.3 i förordning (EU) nr 604/20131 , med hänsyn dels till den unionsrättsligt förankrade önskan om att undvika sekundära förflyttningar, dels till den allmänna principen om familjesammanhållning i nämnda förordning, tillämpas analogt i en situation där ett underårigt barn och dess föräldrar samtliga ansöker om internationellt skydd i samma medlemsstat, men föräldrarna redan har beviljats internationellt skydd i en annan medlemsstat, medan barnet föddes i den medlemsstat där det ansökte om internationellt skydd?

Om fråga 1 ska besvaras jakande, ska då det underåriga barnets asylansökan inte prövas, i enlighet med förordning (EU) nr 604/2013, och ett beslut om överföring fattas med stöd av artikel 26 i nämnda förordning, med hänvisning till att ansvaret för prövningen av det underåriga barnets ansökan om internationellt skydd åvilar den medlemsstat i vilken föräldrarna har beviljats internationellt skydd?

Om fråga 2 ska besvaras jakande, ska då artikel 20.3 i förordning (EU) nr 604/2013 även tillämpas analogt med hänsyn till att det i andra meningen i den artikeln förklaras att ett nytt förfarande för övertagande inte behöver inledas avseende ett barn som fötts senare, trots att det då finns en risk för att den mottagande medlemsstaten kommer att sakna kännedom om någon eventuell nödvändighet att motta det underåriga barnet, eller för att den mottagande medlemsstaten, enligt sin administrativa praxis, vägrar att tillämpa artikel 20.3 i förordning (EU) nr 604/2013 analogt och det därmed uppstår en risk för att det underåriga barnet blir en ”flykting på väg” [utelämnas]?

Om frågorna 2 och 3 ska besvaras nekande, kan då ett underårigt barns ansökan om internationellt skydd i en medlemsstat avvisas med stöd av artikel 33.2 a i direktiv 2013/32/EU2 , även om det inte är barnet utan dess föräldrar som åtnjuter internationellt skydd i en annan medlemsstat?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (EUT L 180, 2013, s. 31).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 2013, s. 60).