Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 28. september 2011 - Hecq mod Kommissionen

(Sag F-12/11) 1

(Personalesag - erhvervssygdom - overgang til invaliditetsydelse - ansøgning om at genoptage arbejdet - erstatningspåstand)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ved advokat L. Vogel)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål med påstand om annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning om at genoptage sit arbejde og om fuldstændig betaling af hans vederlag som tjenestemand, beregnet fra den 1. august 2003, samt betaling af erstatning, begge beløb med tillæg af morarenter på 7% p.a. fra den 1. august 2003.

Konklusion

Sagen afvises.

Hecq betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 113 af 9.4.2011, s. 22.