Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 września 2011 r. - Hecq przeciwko Komisji

(Sprawa F-12/11)1

(Służba publiczna - Choroba zawodowa - Przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy - Wniosek o przywrócenie do pracy - Żądanie odszkodowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga mająca na celu stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego o przywrócenie go do pracy i zapłatę całkowitego wynagrodzenia przysługującego mu jako urzędnikowi od dnia 1 sierpnia 2003 r. oraz odszkodowania z odsetkami za zwłokę od tych wszystkich kwot naliczonymi od dnia 1 sierpnia 2003 r. w wysokości 7% rocznie.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

André Hecq pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 113 z 9.4.2011, s. 22.