Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2011 r. - Bouillez i in. przeciwko Radzie

(Sprawa F-11/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) i inni (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżących do wyższej grupy zaszeregowania w ramach postępowania w sprawie awansów za 2010 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 3 listopada 2010 r. o oddaleniu zażaleń skarżących;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących do wyższej grupy zaszeregowania w ramach postępowania w sprawie awansów za 2010 r.

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________