Language of document :

Talan väckt den 7 februari 2011 - Bojinova och Ghiba mot kommissionen

(Mål F-10/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Silvia Bojinova (Bryssel, Belgien) och Dorina Maria Ghiba (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av de beslut som fattats av uttagningskommittéerna vid uttagningsproven COM/INT/EU2/10/AD5 och COM/INT/EU2/AST3 att avslå sökandenas ansökningar med motiveringen att de inte uppfyller de villkor för att få delta i uttagningsproven som uppställts i meddelandena om uttagningsproven.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 11 maj 2010 att avslå Silvia Bojinovas ansökan till det interna uttagningsprovet COM/INT/EU2/10/AD5, samt tillsättningsmyndighetens bekräftande beslut av den 26 oktober 2010 att avslå det klagomål som gavs in den 6 augusti 2010 i detta hänseende,

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut av den 10 maj 2010 att avslå Dorina Maria Ghibas ansökan till det interna uttagningsprovet COM/INT/EU2/AST3, samt tillsättningsmyndighetens bekräftande beslut av den 26 oktober 2010 att avslå det klagomål som gavs in den 4 augusti 2010 i detta hänseende, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________