Language of document :

Жалба, подадена на 11 август 2015 г. — Fakro/СХВП – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(Дело T-457/15)

Език на жалбата: полски

Страни

Жалбоподател: Fakro Sp. z o.o. (Нови Сач, Полша) (представител: J. Radłowski, radca prawny)

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Saint Gobain Cristalería, SL (Мадрид, Испания)

Данни за производството пред СХВП

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Общността със словния елемент „climaVera“ — марка на Общността № 1 152 1366

Производство пред СХВП: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на СХВП от 12 май 2015 г. по преписка R 2095/2014-2

ИсканияЖалбоподателят моли Общия съд:да отмени изцяло обжалваното решение и да върне преписката за ново разглеждане от СХВП,да му присъди съдебните разноски заедно с разходите за представителство съгласно действащите разпоредби.Изложено основаниеНарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

____________