Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 15. júna 2017 – Fakro/EUIPO – Saint Gobain Cristalería (climaVera)

(vec T-457/15)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie climaVera – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie CLIMAVER DECO – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Poľsko) (v zastúpení: J. Radlowski, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: H. O’Neill, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Saint Gobain Cristalería, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: E. Bayo de Gispert, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 12. mája 2015 (vec R 2095/2014-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Saint Gobain Cristalería a Fakro

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Fakro sp. z o.o. je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 328, 5.10.2015.