Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 14. března 2013 - Technische Universität Darmstadt v. Eugen Ulmer KG

(Věc C-117/13)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Technische Universität Darmstadt

Žalovaná: Eugen Ulmer KG

Předběžné otázky

Platí ustanovení o prodeji a licencích ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. n) směrnice 2001/29/ES, pokud nositel práva zde uvedeným zařízením nabídne uzavření licenčních smluv o užívání díla za přiměřených podmínek?

Opravňuje čl. 5 odst. 3 písm. n) směrnice 2001/29/ES členské státy, aby poskytovaly těmto zařízením právo k digitalizaci děl obsažených v jejich sbírkách, pokud je to nutné k tomu, aby tato díla byla zpřístupněna na terminálech?

Mohou práva stanovená členskými státy podle čl. 5 odst. 3 písm. n) směrnice 2001/29/ES zasahovat tak daleko, že si uživatelé terminálů mohou zde zpřístupněná díla vytisknout na papír nebo uložit na flash disk?

____________

1 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).