Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 14. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) - Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

(lieta C-117/13)

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Lietas dalībnieki pamatlietā

Prasītāja: Technische Universität Darmstadt

Atbildētāja: Eugen Ulmer KG

Prejudiciālie jautājumi

Vai ir spēkā pirkšanas vai licencēšanas noteikumi HYPERLINK "http://hermes.curia.europa.eu:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=de&source=Celex&numdoc=32001L0029&lg_dest=lv" Direktīvas 2001/29/EK  5. panta 3. punkta n) apakšpunkta izpratnē, ja tiesību subjekts šajā normā minētajām iestādēm piedāvā noslēgt licences līgumus par darba izmantošanu ar atbilstošiem nosacījumiem?

Vai HYPERLINK "http://hermes.curia.europa.eu:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=de&source=Celex&numdoc=32001L0029&lg_dest=lv" Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 3. punkta n) apakšpunkts dod tiesības dalībvalstīm piešķirt iestādēm tiesības digitalizēt to kolekcijās esošos darbus, ja tas ir nepieciešams šo darbu publiskošanai [lasām]vietās?

Vai tiesības, kuras dalībvalsts paredz saskaņā ar HYPERLINK "http://hermes.curia.europa.eu:8080/cGTi/html/CelexUrl.html?command=DocNumber&lg=de&source=Celex&numdoc=32001L0029&lg_dest=lv" Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 3. punkta n) apakšpunktu, drīkst būt tik plašas, ka [lasām]vietu lietotāji tajās publiskotos darbus var izdrukāt uz papīra vai noglabāt USB zibatmiņas diskā?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā, OV L 167, 10. lpp.