Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. marca 2013 - Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

(vec C-117/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Eugen Ulmer KG

Žalovaná: Technische Universität Darmstadt

Prejudiciálne otázky

Platia nákupné a licenčné podmienky v zmysle článku 5 ods. 3 písm. n) smernice 2001/29/ES, pokiaľ nositeľ práv ponúkne inštitúciám, ktoré sú tam uvedené, uzatvorenie licenčných zmlúv o využívaní diel za primeraných podmienok?

Oprávňuje článok 5 ods. 3 písm. n) smernice 2001/29/ES členské štáty, aby poskytli inštitúciám právo na digitalizovanie diel, ktoré sú súčasťou ich zbierok, ak je to nevyhnutné na to, aby boli tieto diela sprístupnené na termináloch?

Môžu byť práva, ktoré členské štáty stanovia podľa článku 5 ods. 3 písm. n) smernice 2001/29/ES, také rozsiahle, že používatelia terminálov môžu diela, ktoré sa tam sprístupnia, vytlačiť na papier alebo uložiť na kľúč USB?

____________

1 - Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).