Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 14 mars 2013 - Technische Universität Darmstadt mot Eugen Ulmer KG

(Mål C-117/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Technische Universität Darmstadt

Motpart: Eugen Ulmer KG

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Ska ett verk anses omfattas av köpe- eller licensvillkor, i den mening som avses i artikel 5.3 n i direktiv 2001/29/EG, om rättsinnehavaren erbjuder där nämnda inrättningar att på skäliga villkor ingå licensavtal avseende användningen?

Har medlemsstaterna behörighet att enligt artikel 5.3 n i direktiv 2001/29/EG medge inrättningarna rätt att digitalisera de verk som ingår i deras samlingar, om detta är nödvändigt för att tillgängliggöra dessa verk genom terminaler?

Har medlemsstaterna enligt artikel 5.3 n i direktiv 2001/29/EG rätt att föreskriva så långtgående rättigheter att användare av terminalerna kan skriva ut de verk som tillgängliggjorts där på papper eller lagra dem på ett USB-minne?

____________

1 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10).