Language of document :

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 11. september 2014 – Technische Universität Darmstadt mod Eugen Ulmer KG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof – Tyskland)

( C-117/13) 1

(Præjudiciel forelæggelse – direktiv 2001/29/EF – ophavsret og beslægtede rettigheder – undtagelser og indskrænkninger – artikel 5, stk. 3, litra n) – anvendelse med henblik på forskning eller privat studium af beskyttede værker og andre frembringelser – bog stillet til rådighed for enkeltpersoner ved dertil indrettede terminaler i et offentligt tilgængeligt bibliotek – begrebet værk, som ikke er »genstand for salg eller licens« – bibliotekets ret til at digitalisere et værk i dets samling med henblik på tilrådighedsstillelse for brugere ved dertil indrettede terminaler – tilrådighedsstillelse af værket ved dertil indrettede terminaler, der muliggør dets udskrivelse på papir eller dets lagring på en USB-nøgle)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Technische Universität Darmstadt

Sagsøgt: Eugen Ulmer KG

Konklusion

Begrebet »genstand for salg eller licens« i artikel 5, stk. 3, litra n), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at det forudsætter, at rettighedshaveren og en institution, såsom et offentligt tilgængeligt bibliotek som omhandlet i denne bestemmelse, skal have indgået en aftale om licens eller anvendelse af det pågældende værk, som angiver betingelserne for denne institutions anvendelse af værket.

Artikel 5, stk. 3, litra n), i direktiv 2001/29, sammenholdt med direktivets artikel 5, stk. 2, litra c), skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en medlemsstat giver offentligt tilgængelige biblioteker, der er omfattet af disse bestemmelser, retten til at digitalisere værkerne i deres samlinger, hvis denne reproduktionshandling er nødvendig for tilrådighedsstillelsen af disse værker for brugerne ved dertil indrettede terminaler på stedet i disse institutioner.

Artikel 5, stk. 3, litra n), i direktiv 2001/29 skal fortolkes således, at den ikke omfatter handlinger, såsom udskrivning af værker på papir eller lagring af dem på en USB-nøgle, udført af brugere fra dertil indrettede terminaler installeret i offentligt tilgængelige biblioteker, der er omfattet af denne bestemmelse. I modsætning hertil kan sådanne handlinger i givet fald være tilladte i medfør af national lovgivning, der gennemfører undtagelserne eller indskrænkningerne i dette direktivs artikel 5, stk. 2, litra a) eller b), når betingelserne i disse bestemmelser i hvert enkelt tilfælde er opfyldt.

____________

1 EUT C 171 af 15.6.2013