Language of document :

Euroopa Kohtu (üheksas koda) 4. septembri 2014. aasta otsus (Bundesgerichtshof - Saksamaa eelotsusetaotlus) – Technische Universität Darmstadt versus Eugen Ulmer KG

(Kohtuasi C-117/13)1

(Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2001/29/EÜ – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Erandid ja piirangud – Artikli 5 lõike 3 punkt n – Teoste või muu kaitstud materjali kasutamine uuringuteks või eraviisiliseks uurimiseks – Avalikus raamatukogus eriseadmete kaudu üksikisikutele kättesaadavaks tehtud raamat – Mõiste „teos, mis ei kuulu kauplemisele või litsentsimisele” – Raamatukogu õigus digiteerida tema kogusse kuuluv teos üksikisikutele eriseadmete kaudu kättesaadavaks tegemiseks – Teose eriseadmete kaudu kättesaadavaks tegemine viisil, mis võimaldab selle paberile printimist ja USB-mäluseadmele salvestamist)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Technische Universität Darmstadt

Vastustaja: Eugen Ulmer KG

Resolutsioon

1.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 5 lõike 3 punktis n kasutatud mõisteid „kauplemine ja litsentsimine” tuleb tõlgendada nii, et õiguste omaja ja selline nimetatud sättes viidatud asutus nagu avalik raamatukogu peavad olema sõlminud asjaomase teose suhtes litsentsi- või kasutuslepingu, milles on määratletud millistel tingimustel see asutus tohib teost kasutada.

2.    Direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 3 punkti n koosmõjus direktiivi artikli 5 lõike 2 punktiga c tuleb tõlgendada nii, et see ei keela liikmesriikidel anda nende sätetega hõlmatud avalikele raamatukogudele õigust nende kogudesse kuuluvaid teoseid digiteerida, kui see on vajalik nende asutuste ruumides teoste kättesaadavaks tegemiseks eriseadmete kaudu.

3.    Direktiivi 2001/29 artikli 5 lõike 3 punkti n tuleb tõlgendada nii, et see ei hõlma selles sättes viidatud avalikesse raamatukogudesse paigaldatud eriseadmete kasutajate teostatud paberile printimise ja USB-mäluseadmele salvestamise toiminguid. Seevastu võivad kõnealused toimingud olla lubatud siseriikliku õiguse alusel, millega võetakse üle kõnealuse direktiivi artikli 5 lõike 2 punktides a või b ette nähtud erandid ja piirangud, kui igal konkreetsel juhul on täidetud neis sätetes esitatud tingimused ja eelkõige õiguste omajale õiglase tasu maksmise tingimus.

____________

1 ELT C 171, 15.6.2013.