Language of document : ECLI:EU:C:2014:2196

Byla C‑117/13

Technische Universität Darmstadt

prieš

Eugen Ulmer kg

(Bundesgerichtshof prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2001/29/EB – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Išimtys ir apribojimai – 5 straipsnio 3 dalies n punktas – Kūrinių ir kitų saugomų objektų naudojimas mokslo tyrimų ir privačių studijų tikslais – Atskiriems visuomenės nariams tam skirtuose viešosios bibliotekos terminaluose prieinama knyga – Kūrinio, kuriam netaikomos „pirkimo ar licencijos sąlygos“, sąvoka – Bibliotekos teisė skaitmeninti jos kolekcijoje esantį kūrinį, siekiant jį padaryti prieinamą naudotojams tam skirtuose terminaluose – Kūrinio padarymas prieinamo tam skirtuose terminaluose, kuriuose leidžiama jį atspausdinti popieriuje arba išsaugoti USB atmintuke“

Santrauka – 2014 m. rugsėjo 11 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

1.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė, teisė viešai paskelbti kūrinius ir teisė kitus saugomus objektus padaryti viešai prieinamus – Išimtys ir apribojimai – Kūrinių ir kitų saugomų objektų naudojimas mokslo tyrimų ir privačių studijų tikslais – Atskiriems visuomenės nariams tam skirtuose viešosios bibliotekos terminaluose prieinama knyga – Kūrinys, kuriam netaikomos „pirkimo ar licencijos sąlygos“ – Sąvoka

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalies n punktas)

2.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė, teisė viešai paskelbti kūrinius ir teisė kitus saugomus objektus padaryti viešai prieinamus – Išimtys ir apribojimai – Bibliotekos teisė skaitmeninti jos kolekcijoje esantį kūrinį, siekiant jį padaryti prieinamą naudotojams tam skirtuose terminaluose – Įtraukimas – Sąlygos

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies c punktas, 3 dalies n punktas ir 5 dalis)

3.        Teisės aktų derinimas – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 2001/29 – Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas – Atgaminimo teisė – Išimtys ir apribojimai – Suskaitmeninto kūrinio padarymas prieinamo tam skirtuose terminaluose, kuriuose leidžiama jį atspausdinti popieriuje arba išsaugoti USB atmintuke – Netaikymas

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies a ir b punktai ir 3 dalies n punktas)

1.        Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 3 dalies n punkte vartojama sąvoka „pirkimo ar licencijos sąlygos“ turi būti suprantama taip, kad teisių turėtojas ir toje nuostatoje nurodyta įstaiga, kaip antai viešoji biblioteka, dėl atitinkamo kūrinio turi būti sudarę licencinę arba naudojimo sutartį su nustatytomis sąlygomis, kuriomis ta įstaiga gali jį naudoti.

Viena vertus, aiškinant priešingai teisės turėtojas galėtų vienašališkai ir iš esmės savo nuožiūra atimti iš atitinkamos įstaigos teisę pasinaudoti šiuo apribojimu ir taip užkirsti kelią atlikti jos pagrindinę funkciją ir remti viešąjį interesą skatinti mokslo tyrimus ir privačias studijas skleidžiant žinias.

Kita vertus, atsižvelgiant į Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalyje išvardytas išimtis ir apribojimus daroma nuoroda į realius sutartinius santykius ir realių sutarčių sudarymą bei įgyvendinimą, o ne į paprastą pasiūlymą sudaryti sutartį ar gauti licenciją.

Jeigu vien pasiūlymo sudaryti licencinę arba naudojimo sutartį pakaktų, kad nebūtų taikomas Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalies n punktas, dėl tokio aiškinimo apribojimas didžiąja dalimi netektų savo esmės ar net praktinio veiksmingumo, nes vadovaujantis tokiu aiškinimu minėtas apribojimas būtų taikomas tik tokiems vis retesniems kūriniams, kurių elektroninės versijos, visų pirma elektroninių knygų forma, rinkoje dar nesiūlomos.

(žr. 27, 28, 30, 32, 35 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 3 dalies n punktas kartu su jos 5 straipsnio 2 dalies c punktu turi būti aiškinami kaip nedraudžiantys valstybei narei suteikti tose nuostatose nurodytoms viešosioms bibliotekoms teisės skaitmeninti jų kolekcijose esančius kūrinius, kai juos atgaminti reikia, kad taptų prieinami jų naudotojams tam skirtuose terminaluose, esančiuose tų įstaigų patalpose.

Ši teisė paskelbti kūrinius galėtų didžiąja dalimi netekti savo esmės ar net praktinio veiksmingumo, jeigu įstaigos, kaip antai viešosios bibliotekos, neturėtų išvestinės teisės skaitmeninti atitinkamus kūrinius.

Be to, tokia teisė minėtoms įstaigoms suteikta Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies c punkte, kai atliekami tam tikri atgaminimo veiksmai.

Šios sąlygos iš esmės paisoma, kai skaitmeninti tam tikrus kolekcijos kūrinius reikia tam, kad jie būtų „naudojami <...> viešai paskelbiant ar padarant viešai prieinamus mokslinių tyrimų ar privačių studijų tikslais atskiriems visuomenės nariams tam skirtuose terminaluose“, kaip numatyta Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 3 dalies n punkte.

Be to, šios išvestinės skaitmeninimo teisės apimtis turi būti patikslinta remiantis Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies c punkto išaiškinimu atsižvelgiant į jos 5 straipsnio 5 dalį, pagal kurią šie apribojimai taikomi tik tam tikrais specialiais atvejais, kurie neprieštarauja įprastam kūrinio ar kito saugomo objekto naudojimui ir nepagrįstai nepažeidžia teisėtų teisių turėtojų interesų, tačiau pastarąja nuostata neturi būti išplėsta šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytų išimčių ir apribojimų apimtis.

(žr. 43, 44, 46, 47, 49 punktus, rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Direktyvos 2001/29 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnio 3 dalies n punktas turi būti aiškinamas taip, kad jis neapima tokių veiksmų, kaip antai kūrinio atspausdinimo popieriuje arba išsaugojimo USB atmintuke, kuriuos toje nuostatoje nurodytose viešosiose bibliotekose įrengtuose tam skirtuose terminaluose atlieka naudotojai. Tačiau tokie veiksmai tam tikrais atvejais gali būti leidžiami pagal nacionalinę teisę, kuria perkeliamos šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalies a arba b punktuose numatytos išimtys ar apribojimai, jeigu kiekvienu konkrečiu atveju įvykdomos šiose nuostatose nustatytos sąlygos.

Šie atgaminimo veiksmai, priešingai nei tam tikros kūrinio skaitmeninimo operacijos, negali būti leidžiami ir remiantis išvestine teise, kylančia iš minėtos Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 2 dalies c punkto, siejamo su 5 straipsnio 3 dalies n punktu, nes jie nėra reikalingi tam, kad šis kūrinys laikantis šiose nuostatose nustatytų sąlygų būtų padarytas prieinamas naudotojams tam skirtuose terminaluose.

(žr. 54, 57 punktus, rezoliucinės dalies 3 punktą)