Language of document : ECLI:EU:C:2014:2196

EUGEN ULMER

Mål C‑117/13

Technische Universität Darmstadt

mot

Eugen Ulmer KG

(begäran om förhandsavgörande

från Bundesgerichtshof)

”Begäran om förhandsavgörande – Direktiv 2001/29/EG – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Undantag och inskränkningar – Artikel 5.3 n – Användning av verk och andra alster i forskningssyfte eller för privata studier – Bok som tillgängliggörs för enskilda genom därför avsedda terminaler i ett för allmänheten tillgängligt bibliotek – Begreppet verk som inte omfattas av köpe- eller licensvillkor – Bibliotekets rätt att digitalisera ett verk som ingår i dess samlingar i syfte att tillgängliggöra det för användare genom därför avsedda terminaler – Tillgängliggörande av verket genom därför avsedda terminaler som gör det möjligt att skriva ut det på papper eller lagra det på ett USB-minne”

Sammanfattning – Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 11 september 2014

1.        Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Rätten till mångfaldigande, rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten – Undantag och inskränkningar – Användning av verk och andra alster i forskningssyfte eller för privata studier – Bok som tillgängliggörs för enskilda genom därför avsedda terminaler i ett bibliotek som är tillgängligt för allmänheten – Verk som inte omfattas av köpe- eller licensvillkor – Begrepp

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 5.3 n)

2.        Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Rätten till mångfaldigande, rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten – Undantag och inskränkningar – Bibliotekets rätt att digitalisera ett verk som finns i dess samlingar i syfte att tillgängliggöra det genom därför avsedda terminaler – Omfattas – Villkor

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 5.2 c, 5.3 n och 5.5)

3.        Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Rätten till mångfaldigande – Undantag och inskränkningar – Tillgängliggörande av ett digitaliserat verk genom därför avsedda terminaler genom vilka det kan skrivas ut på papper eller lagras på ett USB-minne – Omfattas inte

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 5.2 a och b och 5.3 n)

1.        Begreppet ”köpe- eller licensvillkor” i artikel 5.3 n i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska förstås på så sätt att det innebär att rättsinnehavaren och en inrättning (såsom ett bibliotek som är tillgängligt för allmänheten) som avses i denna bestämmelse, måste ha ingått ett licens- eller nyttjandeavtal avseende det berörda verket vilket anger villkoren för hur inrättningen får använda verket.

Motsatt tolkning skulle nämligen innebära att rättsinnehavaren – genom en åtgärd som är ensidig och som huvudsakligen vidtas efter eget skön – skulle kunna frånta den berörda inrättningen rätten att komma i åtnjutande av denna inskränkning och således hindra inrättningen att genomföra sitt grundläggande uppdrag samt främja allmänintresset avseende främjandet av forskning och privata studier genom spridning av kunskap.

När det gäller undantagen och inskränkningarna i artikel 5.3 i direktiv 2001/29 hänvisas till faktiska avtalsförhållanden och till ingåendet och genomförandet av faktiska avtal, och inte till erbjudanden om avtal eller licenser.

Om det vore tillräckligt med ett erbjudande om att ingå ett licens- eller nyttjandeavtal för att utesluta tillämpningen av artikel 5.3 n i direktiv 2001/29, skulle den inskränkning som föreskrivs i bestämmelsen fråntas en stor del av sitt innehåll och till och med sin ändamålsenliga verkan. En sådan tolkning skulle nämligen innebära att inskränkningen endast är tillämplig på den mer och mer ovanliga kategorin verk för vilka det fortfarande inte finns någon elektronisk version, särskilt i form av e-bok, på marknaden.

(se punkterna 27, 28, 30, 32 och 35 samt punkt 1 i domslutet)

2.        Artikel 5.3 n i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, jämförd med artikel 5.2 c i direktivet, ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en medlemsstat ger bibliotek, som är tillgängliga för allmänheten och som avses i dessa bestämmelser, rätt att digitalisera de verk som ingår i deras samlingar, om detta mångfaldigande är nödvändigt för att tillgängliggöra verken för användare genom därför avsedda terminaler i bibliotekens lokaler.

Det finns nämligen risk för att denna rätt till överföring av verk skulle kunna förlora en stor del av sitt innehåll och till och med sin ändamålsenliga verkan, om inrättningarna, såsom bibliotek som är tillgängliga för allmänheten, inte hade en accessorisk rätt att digitalisera de berörda verken.

En sådan rätt tillerkänns dessutom inrättningarna i artikel 5.2 c i direktiv 2001/29 när det gäller särskilda fall av mångfaldigande.

Detta villkor är däremot i princip uppfyllt när digitaliseringen av vissa verk i en samling är nödvändig för ”[a]nvändning genom överföring eller genom tillgängliggörande för enskilda i forskningssyfte eller för privata studier genom därför avsedda terminaler”, såsom föreskrivs i artikel 5.3 n i direktiv 2001/29.

Räckvidden av denna accessoriska rätt att digitalisera måste dessutom preciseras genom en tolkning av artikel 5.2 c i direktiv 2001/29 jämförd med artikel 5.5 i direktivet. Enligt sistnämnda bestämmelse kan denna begränsning endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket eller annat alster och inte oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas legitima intressen, men den har inte till syfte att utöka räckvidden av undantagen och inskränkningarna i artikel 5.2 i direktivet.

(se punkterna 43, 44, 46, 47 och 49 samt punkt 2 i domslutet)

3.        Artikel 5.3 n i direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att den inte omfattar åtgärder såsom utskrift av verk på papper eller lagring av verk på USB-minnen, vilka vidtas av användarna på därför avsedda terminaler i bibliotek som är tillgängliga för allmänheten och som avses i denna bestämmelse. Sådana åtgärder kan däremot i förekommande fall tillåtas enligt den nationella lagstiftning som införlivar de undantag och inskränkningar som föreskrivs i artikel 5.2 a eller b i direktiv 2001/29, för det fall de villkor som uppställs i dessa bestämmelser är uppfyllda i varje enskilt fall.

Dessa former av mångfaldigande kan – till skillnad från vissa handlingar avseende digitalisering av ett verk – inte heller tillåtas enligt en accessorisk rätt som följer av artikel 5.2 c jämförd med artikel 5.3 n i direktiv 2001/29. Dessa former av mångfaldigande är nämligen inte nödvändiga för att det ska vara möjligt att göra verket tillgängligt för användarna, genom därför avsedda terminaler, med iakttagande av de villkor som uppställs i dessa bestämmelser.

(se punkterna 54 och 57 samt punkt 3 i domslutet)