Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 22.12.2020 – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association v. Espanjan kuningaskunta

(asia C-700/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Pääasian asianosaiset

Kantaja: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun otetaan huomioon niiden kysymysten luonne, jotka kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava päättäessään, antaako se välitystuomion sisältöisen tuomion välimiesmenettelystä vuonna 1996 annetun lain (Arbitration Act 1996) 66 §:n nojalla, voidaanko kyseisen säännöksen nojalla annettua tuomiota pitää EY-asetuksen N:o 44/20011 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna merkityksellisenä ”tuomiona”, joka on annettu siinä jäsenvaltiossa, missä tunnustamista pyydetään?

Kun otetaan huomioon, että välimiesmenettelystä vuonna 1996 annetun lain 66 §:n nojalla annetun kaltainen välitystuomion sisältöinen tuomioistuimen antama tuomio jää asetuksen N:o 44/2001 aineellisen soveltamisalan ulkopuolelle 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa olevan välimiesmenettelyä koskevan poikkeuksen nojalla, voidaanko sellaista tuomiota pitää asetuksen 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna merkityksellisenä ”tuomiona”, joka on annettu siinä jäsenvaltiossa, missä tunnustamista pyydetään?

Siinä tapauksessa, että asetuksen N:o 44/2001 34 artiklan 3 kohta ei tule sovellettavaksi, jos toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion tunnustaminen ja täytäntöönpano olisi vastoin kansallisen oikeusjärjestyksen perusteita sillä perusteella, että se rikkoo res judicata -periaatetta aikaisemman kansallisen välitystuomion tai sen jäsenvaltion, jossa tunnustamista haetaan, tuomioistuimen antaman välitystuomion sisältöisen tuomion perusteella, onko sallittua evätä tunnustaminen tai täytäntöönpano asetuksen N:o 44/2001 34 artiklan 1 kohdan perusteella vai onko asetuksen 34 artiklan 3 ja 4 kohdassa tyhjentävät perusteet, joiden mukaan asetuksen alaan kuuluvan tuomion tunnustaminen ja täytäntöönpano voivat estyä res judicata -periaatteen ja/tai ristiriidassa olemisen vuoksi?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1).