Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 23. detsembril 2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versus C, B

(kohtuasi C-704/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vastustajad: C, B

Eelotsuse küsimus

Kas liidu õigusest, eelkõige tagasisaatmisdirektiivi (2008/115/EÜ)1 artikli 15 lõikest 2 ja vastuvõtmisdirektiivi (2013/33/EL)2 artiklist 9 koosmõjus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 6 tuleneb omal algatusel kontrollimise kohustus, mis tähendab, et kohus peab omal algatusel (ex officio) hindama, kas täidetud on kõik kinnipidamise tingimused, sealhulgas tingimused, mille täidetust välismaalane kahtluse alla ei seadnud, kuigi tal oli selleks võimalus?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel („tagasisaatmisdirektiiv“) (ELT 2008, L 348, lk 98).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded („vastuvõtmisdirektiiv“) (ELT 2013, L 180, lk 96).