Language of document :

Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 21 декември 2020 г. — W.G./Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Дело C-697/20)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny (Върховен административен съд, Полша)

Страни в главното производство

Жалбоподател: W.G.

Ответник: Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Директор на данъчна камара, Л.)

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 , и по-специално член 9, член 295 и член 296, да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална практика като основаващата се на член 15, параграфи 4 и 5 от Закона от 11 март 2004 г. за данъка върху стоките и услугите (Dz. U., 2011 г., бр. 177, позиция 1054, изм.), която изключва възможността да се разглеждат като отделни данъчнозадължени лица по ДДС съпрузи, упражняващи селскостопанска дейност в рамките на земеделско стопанство, използвайки имущество, част от съпружеската им имуществена общност?

От съществено значение ли е за отговора на първия въпрос обстоятелството, че съгласно националната практика изборът на единия от съпрузите дейността му да се облага по общия режим на ДДС води до загуба от другия съпруг на качеството на земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка?

От значение ли е за отговора на първия въпрос обстоятелството, че е възможно да се направи ясно разграничение между имуществото, което всеки от съпрузите използва самостоятелно и независимо за целите на икономическата дейност?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г. стр.1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.