Language of document : ECLI:EU:C:2018:119

Определение на заместник-председателя на Съда от 27 февруари 2018 г. — Чешка република/Парламент и Съвет

(Дело C482/17 R)(1)

„Обезпечително производство — Член 278 ДФЕС — Спиране на изпълнението на акт на Съюза — Директива (ЕС) 2017/853 за изменение на Директива 91/477/ЕИО — Контрол върху придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие — Неотложност“

1.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Кумулативен характер — Сравнително претегляне на засегнатите интереси — Право на преценка на съдията по обезпечителното производство

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 160, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 22)

2.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Вреди, които може да изтъкне държава членка

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 160, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 23 и 24)

3.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Значителна и непоправима вреда — Нарушение на висша правна норма с обжалвания акт — Условие, което не се изпълнява автоматично

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 160, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 38)

4.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Значителни промени в приложимата в дадена област правна уредба — Липса на непосредствен риск от значителна финансова вреда — Липса на неотложност

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 160, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 39)

5.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Значителна и непоправима вреда — Финансова вреда — Вреда, която може да бъде поправена впоследствие чрез обезщетение или посредством иск за обезщетение — Вреда, която не може да се счита за непоправима

(членове 268 ДФЕС, 278 ДФЕС, 279 ДФЕС и 340 ДФЕС; член 160, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 54)

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.


1 ОВ C 357, 23.10.2017 г.