Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea hovrätt (Švédsko) dne 11. ledna 2018 – Textilis Ltd, Ozgur Keskin v. Svenskt Tenn Aktiebolag

(Věc C-21/18)

Jednací jazyk: švédština

Předkládající soud

Svea hovrätt

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Odpůrkyně: Svenskt Tenn Aktiebolag

Předběžné otázky

Má být článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/24241 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství, vykládán v tom smyslu, že čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) lze v jeho novém znění použít pro účely posouzení neplatnosti soudem [podle článku 52 odst. 1 písm. a) směrnice o ochranných známkách], které je provedeno po vstupu novely v platnost, konkrétně po 23. březnu 2016, a to i když se žaloba týká určení neplatnosti a tato žaloba byla podána před tímto datem, a tudíž se týká ochranné známky zapsané do rejstříku před tímto datem?

Má být čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení o ochranné známce v platném znění vykládán v tom smyslu, že do jeho působnosti spadá označení, které je tvořeno dvojrozměrným znázorněním dvojrozměrného výrobku, například látka ozdobená dotčeným označením?

V případě kladné odpovědi na druhou otázku, podle jakých zásad má být vykládáno sousloví „označení tvořená výlučně tvarem (nebo jinou vlastností výrobku), který dává výrobku podstatnou hodnotu“ v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení o ochranné známce v případě, kdy se zápis do rejstříku vztahuje na širokou škálu tříd výrobků a jednotlivých výrobků a označení může být umístěno na výrobky různými způsoby? Má být posouzení provedeno na základě objektivnějších nebo obecnějších kritérií, například nejprve z hlediska vzhledu ochranné známky a možností jejího umístění na různé výrobky, to znamená bez ohledu na způsob, jakým majitel ochranné známky de facto může umístit nebo může zamýšlet umístit označení na různé výrobky?

____________

1     Úř. věst. 2015 L 341, s. 21.