Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Svea hovrätt (Rootsi) 11. jaanuaril 2018 – Textilis Ltd, Ozgur Keskin versus Svenskt Tenn Aktiebolag

(kohtuasi C-21/18)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Svea hovrätt

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Vastustaja: Svenskt Tenn Aktiebolag

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määruse (EL) nr 2015/24241 , millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta jne, artiklit 4 tuleb tõlgendada nii, et artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii on oma uues sõnastuses kohaldatav kaubamärgi kehtivuse kohtulikul hindamisel (kaubamärgimääruse artikli 52 lõike 1 punkti a alusel), mis toimub pärast kõnealuse muudatuse jõustumist, s.o pärast 23. märtsi 2016, isegi kui asjaomane kehtetuks tunnistamise hagi esitati enne seda kuupäeva ja on seetõttu suunatud kaubamärgi vastu, mis oli registreeritud enne seda kuupäeva?

2.    Kas kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti iii tuleb oma kohaldatavas redaktsioonis tõlgendada nii, et see hõlmab tähist, mis seisneb kahemõõtmelise toote kahemõõtmelises kujutises, nagu vaidlusaluse tähisega kaunistatud kangas?

3.    Kui vastus teisele küsimusele on jaatav, siis millistel põhimõtetel tuleb tõlgendada kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis iii sisalduvat fraasi „tähised, mis koosnevad ainult kujust või muust omadusest, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse“ olukorras, kus kaubamärgi registreering hõlmab suurt hulka kaubaklasse ja tooteid ning tähist saab toodetele kanda mitmel moel? Kas selle hindamisel tuleb lähtuda rohkem objektiivsetest või üldistest kriteeriumidest, näiteks sellest, kuidas kaubamärk välja näeb ja kuidas seda saab eri liiki toodetele kanda, s.o jättes arvestamata viisi, kuidas kaubamärgi omanik seda tähist de facto mitmesugustele toodetele kannab või on kavatsenud kanda?

____________

1 ELT 2015, L 341, lk 21.