Language of document :

2018 m. sausio 11 d. Svea hovrätt (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Textilis Ltd, Ozgur Keskin / Svenskt Tenn Aktiebolag

(Byla C-21/18)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Svea hovrätt

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Kita proceso šalis: Svenskt Tenn Aktiebolag

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir kt.1 , 4 straipsnį reikia aiškinti taip, kad naujos redakcijos 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis taikytinas teismo vertinimui dėl negaliojimo (pagal Prekių ženklų reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punktą), kuris atliekamas po pakeitimo įsigaliojimo, t. y. po 2016 m. kovo 23 d., net jeigu ieškinys yra susijęs su registracijos pripažinimu negaliojančia, kai ieškinys pareikštas iki tos datos ir todėl susijęs su prekių ženklu, įregistruotu iki tos datos?

2.    Ar taikytinos redakcijos Prekių ženklų reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį reikia aiškinti taip, kad į jo taikymo sritį patenka žymuo, kurį sudaro dvimačio gaminio, pavyzdžiui, audinio, papuošto nagrinėjamu žymeniu, dvimatis atvaizdas?

3.    Jeigu atsakymas į antrąjį klausimą būtų teigiamas, kokiais principais remiantis reikia aiškinti Prekių ženklų reglamento 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktyje vartojamą formuluotę „žymenys, susidedantys vien tik iš formos (ar kitų charakteristikų), kuri (-ios) prekėms suteikia esminę vertę“, kai registracija apima daug įvairių prekių klasių ir prekių, o žymuo ant prekių gali būti naudojamas įvairiais būdais? Ar vertinti reikia pagal objektyvesnius ar bendresnius kriterijus, pavyzdžiui, pradedant nuo to, kaip prekių ženklas atrodo ir kaip juo galima žymėti įvairias prekes, t. y. neatsižvelgiant į tai, kaip prekių ženklo savininkas galbūt de facto naudojo ar ketina naudoti žymenį ant įvairių prekių?

____________

1 OL L 341, 2015, p. 21.